Nakaz zapłaty nie zawsze kończy się obowiązkiem zapłaty. Zobacz co zrobić.

Otrzymałeś z sądu nakaz zapłaty? Nie musi to zakończyć się obowiązkiem zapłaty. W takiej sytuacji masz prawo podjąć obronę w postępowaniu sądowym. Można to zrobić skutecznie, przy wykorzystaniu dozwolonych prawnie działań. Jeżeli wykorzystasz przysługujące uprawnienia możesz uniknąć obowiązku zapłaty żądanych kwot.

Możesz podjąć działać samodzielnie lub z moją pomocą. Mam doświadczenie w tego rodzaju sprawach. Pomogłem wielu swoim Klientom zakończyć z sukcesem prowadzone postępowania sądowe. Jeżeli uznasz, że nie poradzisz sobie samodzielnie, skontaktuj się ze mną.

Można podjąć skuteczną obronę niezależnie od tego, czy nakaz zapłaty został wydany na żądanie profesjonalnej firmy windykacyjnej, funduszu sekurytyzacyjnego lub banku. Pomogłem w takich przypadkach wielu swoim Klientom. Zapoznaj się proszę z moimi radami i skorzystaj z nich w swojej sprawie.

Chcesz wiedzieć co należy zrobić?

Na początku musisz wiedzieć, że sądy wydają nakazy zapłaty w dwóch trybach – postępowaniu nakazowym (art. 484¹ i nast. k.p.c.) oraz postępowaniu upominawczym (art. 497¹ i nast. k.p.c.). Co do zasady w obu tych przypadkach nakazy zapłaty wydawane są w związku ze zgłoszonym w pozwie żądaniem zapłaty kwot pieniężnych przez powoda, który wszczął postępowanie sądowe.

Sąd wydaje nakaz zapłaty po wstępnym zapoznaniu się ze złożonym w sprawie pozwem i przedłożonymi wraz z nim dowodami. Co ważne, wydanie nakazu zapłaty wiąże się ze wstępną oceną zasadności zgłoszonego żądania zapłaty. Sąd nie bierze jednak pod uwagę z urzędu wielu zarzutów, jakie mogłyby zgłosić pozwany na wykazanie bezzasadności powództwa (np. zarzut spełnienia świadczenia, zarzut przedawnienia roszczenia, zarzut braku wykazania roszczenia etc.). Co to oznacza? Przede wszystkim to, że roszczenie o wątpliwej zasadności może zostać „zasądzone” nakazem zapłaty, jeżeli nic nie zrobisz. Nakaz zapłaty, względem którego nie podjęto obrony staje się prawomocny. Po otrzymaniu klauzuli wykonalności wierzyciel ma prawo skierować sprawę do egzekucji komorniczej. Na etapie egzekucji naprawdę niewiele można już w takiej sprawie zrobić...

Co zatem zrobić po otrzymaniu nakazu zapłaty?

Po otrzymaniu nakazu zapłaty masz termin dwóch tygodni na:

  • dobrowolne spełnienie świadczenia wynikającego w treści nakazu zapłaty

albo

  • zakwestionowanie treści nakazu zapłaty i obronę swoich praw.

Termin na zakwestionowanie nakazu zapłaty jest bardzo ważny.

Pamiętaj proszę, że termin dwóch tygodni jest w tym przypadku bardzo ważny. W tym terminie trzeba wnieść do sądu zarzuty lub sprzeciw od nakazu zapłaty. Po upływie dwutygodniowego terminu zakwestionowanie nakazu zapłaty będzie uznane przez sąd za niedopuszczalne.

W zależności od trybu, w jakim wydano nakaz zapłaty, jego zakwestionowanie będzie wiązać się to z wniesieniem:

  • zarzutów od nakazu zapłaty – gdy nakaz zapłaty został wydany w postępowaniu nakazowym (art. 493 k.p.c.),

albo

  • sprzeciwu od nakazu zapłaty – gdy nakaz został wydany w postępowaniu upominawczym (503 k.p.c.).

Zarzuty lub sprzeciw od nakazu zapłaty trzeba złożyć na urzędowym formularzu w sytuacji, gdy pozew został na nim złożony (art. 130¹ k.p.c.).

Co wskazać w sprzeciwie lub zarzutach od nakazu zapłaty?

Formułując zarzuty albo sprzeciw od nakazu zapłaty należy wskazać:

  • czy nakaz zapłaty zostaje zaskarżony w całości czy w części,
  • wszystkie zarzuty, pod rygorem ich utraty w dalszym postępowaniu,
  • okoliczności faktyczne i dowody na poparcie swoich twierdzeń.

Ważne jest, że zgłaszanie dalszych dowodów w późniejszym postępowaniu jest znacznie utrudnione  (art. 207 § 3 i § 6 k.p.c.). Jeżeli nie zostaną zgłoszone na wstępnym etapie postępowania, to ich późniejsze uwzględnienie może napotkać przeszkody i w dużej mierze zostać ograniczone uznaniem sądu.

Zarzuty lub sprzeciw od nakazu zapłaty należy wnieść do sądu, który wydał nakaz zapłaty. Możesz zrobić to samodzielnie, albo z pomocą pełnomocnika. Pamiętaj, że musisz to zrobić w terminie dwóch tygodni od odebrania nakazu zapłaty.

Z mojego doświadczenia procesowego wynika, że w wielu przypadkach można skutecznie uchylić się od obowiązku zapłaty ujętego w nakazie. Najważniejsze jest, żeby dokładnie przeanalizować dokumentację, wykorzystać uprawnienia wynikające z przepisów prawa i postawić prawidłowe zarzuty w procesie.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w swojej sprawie skontaktuj się ze mną.
Pomogę rozwiązać Twój problem.

Jak działam? Cenię sobie uczciwe podejście do moich Klientów.
Przeanalizuję dokumenty i powiem co można zrobić w Twojej sprawie.
Jeżeli nie powierzysz mi prowadzenia sprawy, nie pobiorę od Ciebie żadnych opłat.

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną!